Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη - Université de Limoges Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Hellenic Review of European Law Année : 2009

Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Chrysoula Karathanasi
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 917570

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00660012 , version 1 (14-01-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00660012 , version 1

Citer

Chrysoula Karathanasi. Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Hellenic Review of European Law, 2009, vol. 1, pp.43. ⟨hal-00660012⟩

Collections

UNILIM OMIJ
114 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More